logo

O Nas

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Celem działania Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a hokeja na lodzie w szczególności.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. Organizowanie i udział w wydarzeniach sportowych, festiwalach i innych wydarzeniach publicznych;
 2. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie sportu, w tym organizowanie imprez sportowych
  i rekreacyjnych, spotkań i warsztatów o tematyce sportowej;
 3. Działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
 5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi;
 6. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi;
 7. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej;
 8. Działalność informacyjną i wydawniczą;
 9. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych związanych z tematyką kultury fizycznej i sportu;
 10. Fundowanie stypendiów dla młodych sportowców (w tym dzieci i młodzieży), uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fizycznej;
 11. Utrzymywanie, budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

§ 10 a

Fundacja może także realizować swoje cele  przez odpłatną działalność pożytku publicznego  w zakresie wymienionym w  § 10.